gm338bo dam nho gonbo dam cong truong

BỘ ĐÀM MOTOROLA

TRẠM CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU BỘ ĐÀM (Repeater)